-->

INFORMÁCIE PRE KLIENTOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Euró pskeho parlamentu a Rady (EU8 ) 2016/679 zo dň a 27. aprı́la 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovanıḿ osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušenı́ smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobný ch ú dajov)

I. Správca osobných údajov
Kubica Bau, s.r.o (meno a priezvisko, alebo obchodná firma)

52014835(identifikačné čı́slo osoby – ICVO) Hladovka 113, Suchá Hora, 02713 (sı́dlo)

Správcajeposkytovateľomslužiebvsúladesozákonomc.̌ 372/2011Zb.,o zdravotnı́ckych službách a podmienkach ich poskytovania, v znenı́ neskoršıć h predpisov.

II. Účel/y spracovania osobných údajov

  1. Vaše osobné údaje spracovávame na úcě ly

    marketing

  2. Osobné ú daje, ktoré spracová vame

    meno
    emailová adresa - osobná IP adresa

  3. Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom na spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v bode II.

je
oprávnený záujem správcu

IV. Príjemcovia osobných údajov Martin Kubica

Osobné údaje môžu byť na zaistenie vyššie popı́saných úcě lov spracovávané vedľa sprá vcu taktiež spracovateľom, a to na zá klade zmlú v o spracovanı́ osobných údajov uzatvorených v súlade s obecným nariadenı́m o ochrane osobných údajov.

Vaš e osobné ú daje neodovzdá vame do zahranicǐ a. V. Doba spracovania osobných údajov

Po dobu poskytovania služieb a po dobu 5 ročnej archivácie

Osobné ú daje spracová vané sú spracová vané po dobu stanovenú zá konom alebo po dobu, po ktorú budete našı́m klientom, a následne po dobu jedného roka potom, čo našıḿ klientom prestanete byť, ak nie je stanovené inak.

page1image32522240

VI. Práva subjektu údajov
Pri spracovanı́ osobný ch ú dajov má te nasledujú ce prá va tý kajú ce sa ochrany svojich osobných údajov:

právo požadovať od nás prı́stup k Vašim osobným údajom;
právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame;
prá vo na obmedzenie spracovania. Obmedzenie spracovania znamená , že musı́me Vaše osobné údaje, pri ktorých bolo spracovanie obmedzené, oznacǐ ť a po dobu trvania obmedzenia ich nesmieme ďalej spracovávať s výnimkou ich uloženia. Právo na obmedzenie spracovania máte vtedy, ak:
popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú nato, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;
spracovanie je protiprávne a Vy odmietate výmaz osobných údajov a žiadate miesto toho o

obmedzenie ich použitia;
ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na úcě ly spracovania, ale Vy ich požadujete na urcě nie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
ak ste vzniesli/a námietku proti spracovaniu uvedenú nižšie v bode VII., pokiaľ nebude overené, že naše oprávnené dôvody na spracovanie prevažujú nad Vašimi zá ujmami alebo prá vami a slobodami;
právo na výmaz osobných údajov. Právo na výmaz osobných údajov sa vzťahuje lennaosobné údaje,ktoré spracovávamenainé účely,než vyžadujezákon.U8daje, ktoré o Vás vedieme na účely poskytovania služieb (napr. v zdravotnej dokumentácii), vymazať nesmieme;
právo na prenositeľnosť údajov. Môžete žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje poskytli na účely ich odovzdania inému správcovi osobných údajov, alebo aby sme ich sami odovzdali inému správcovi osobných údajov. Toto právo však máte len ohľadne tých údajov, ktoré spracovávame automatizovane na základe Vášho súhlasualebozmluvysVami.U8daje,ktoréoVásvediemezaúcě lomposkytovania služ ieb, vš ak smieme poskytnú ť len Vá m a za zá konný ch alebo orgá nom verejnej moci.
právo podať sťažnosť na dozornom úrade, a to v prı́pade, že sa domnievate, že spracovanı́m osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Sťažnosť môžete podať na dozornom úrade v mieste svojho obvyklého bydliska, mieste výkonu zamestnania alebo v meste, kde došlo k u ́ d a j n e ́ m u p o r u s ̌ e n i u . V C V e s k e j r e p u b l i k e j e d o z o r n y ́ m u ́ r a d o m U8 r a d n a o c h r a n u osobný ch ú dajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

V prı́pade, že Vaše osobné údaje spracovávame na úcě ly oprávnených záujmov našich alebo niekoho ďalšieho (právne základy spracovania sú uvedené v bode III), máte kedykoľvek právo vzniesť proti takému spracovaniu námietku. Námietku môžete vzniesť na našej adrese uvedené v bode I. Pokiaľ takúto námietku vznesiete, budeme oprávnenı́ v takom spracovanı́ pokračovať len vtedy, ak preukážeme závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, a ďalej vtedy, ak pôjde o spracovanie nevyhnutné na urcě nie, výkon alebo obhajobu právnych ná rokov.

VIII. Povinné spracovanie a povinnosť poskytnúť osobné údaje

Spracovanie Vašich osobných údajov na úcě ly poskytovania služieb je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie Vašich osobných údajov môže znamenať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť služby.